Queer sī kóng tī sèng-sū hong-bīn chiàm chió-sò͘ ê lâng, pâu-hâm tông-sèng-loân, siang-sèng-loân, he̍k-chiá bô-ài jīn-tông í-siong lūi-pia̍t ê lâng, ia̍h sī bô-ài hun sèng-piat ê lâng téng-téng. Chit-ê sû pún-té sī "kî-koài" ê ì-sù, mā bat ēng-lâi kiò lâm tông-sèng-loân.

Siong-koan Siu-kái

Wi fi