Reconquista sī Au-chiu ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Asturias Ông-kok, León Ông-kok, Castilla Ông-kok, Navarra Ông-kok, Aragón Ông-kok, Phû-tô-gâ Ông-kok, Catalan chu-koān, Kun-sū siu-tō-hōe, Almohad Khalifah-kok, Marinid ông-tiâu, Granada Emir-kok, Almoravid ông-tiâu, Umayya Khalifah-kok, Córdoba Emir-kok, Córdoba Khalifah-kok, Banu Qasi kap Taifa. Chiàn-tiûⁿ tī leh Iberia Poàn-tó téng só͘-chāi.

Reconquista
Cantigas battle.jpg
Sî-kan1492 nî 1 goe̍h 2 ji̍t
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.