Robert L. Park

Robert L. (Bob) ParkBí-kok Maryland Tāi-ha̍k ê bu̍t-lí kàu-siū. Park chin téng-chin phoe-phoàⁿ ké-pâu-kho-ha̍k (pseudoscience), chhan-chhiūⁿ sim-tiān-kám-èng (telepathy) kap sūn-sè-liâu-hoat (homeopathy), ... téng-téng m̄ sī kho-ha̍k soah ké-chò kho-ha̍k ê hiān-siōng kap būn-tê. 2001 nî i ū chhut 1 pún chheh Voodoo Kho-ha̍k (Voodoo Science).