Roma-lâng

(Tùi Romani people choán--lâi)

Roma-lâng, iah-sī Jí-pu-sih (Eng-gí: Gypsy), sī chi̍t khoán tùi Ìn-tō͘ pak-pêng lâi--ê, tī Au-chiu téng-tē phiau-lōng--ê bîn-cho̍k.