Hàn-jī sêng-gú

(Tùi Sêng-gú choán--lâi)

Hàn-jī sêng-gú (漢字成語), kán-chheng sêng-gú (成語), sī Tang-a te̍k-iú ê gí-giân hêng-sek, chûn-chāi tī Hoâ-gú, Bân-lâm-gú, Ji̍t-pún-gú, Tiâu-sián-gú kap Oa̍t-lâm-gú téng-téng gí-giân lāi. Hàn-jī sêng-gú sī chi̍t khoán kò͘-tēng ê sio̍k-gú, piáu-ta̍t chi̍t ê kò͘-tēng ê ì-sù, tiāⁿ-tiāⁿ goân-chū le̍k-sú kò͘-sū kap tiat-ha̍k ê ì-gī. Hàn-jī sêng-gú toā-to-sò͘ sī iû 4 ê hàn-jī cho͘-sêng.