Sò͘-ba̍k

kè-sò͘, piau-kì kah chhek-liông ê sò͘-ha̍k ê mn̍gh-kiāⁿ
Kok-chióng ê sò͘
Ki-pún

Iân-sin

Kî-thaⁿ

 = 3.141592653…
 = 2.718281828…
 = 

Sò͘-ba̍k pún-té sī ēng lâi piáu-sī sǹg--chhut-lâi iah sī chhek-liông--chhut-lâi ê liōng. Sò͘-ha̍k-ka koh kā khok-chhiong lâi piáu-sī chi̍t-koá thiu-siōng ê khài-liām, khó-pí kóng -1 ê pêng-hong-kin. Piáu-sī sò͘-ba̍k ê hû-hō hō-chò sò͘-jī. Pêng-sò͘-sî sò͘-jī mā hông the̍h lâi chò piau-chhiam (chhiūⁿ kóng ko-sok-kong-lō͘ ê pian-hō), iah sī the̍h lâi piáu-sī sūn-sū (chhiūⁿ kóng tē 3 chiuⁿ).