Sū-si̍t (事實) ē-sái tāi-piáu kòe-khì kap hiān-chāi pī giām-chèng jî-chhiáⁿ tiong-li̍p ê sìn-sit, tī kho-ha̍k sī ē-tàng chèng-bêng ê kài-liām. Iâu-giân bōe-ēng tòng-chò sī sū-si̍t.