Ū tài-phuê ê sam-chân-bah

Sam-chân-bahti ê pak-tóo ê bah, sī Tâi-chhài tiāⁿ-tiāⁿ iōng si̍t-chhâi.

Sam-tsân-bah ū tuā-liōng ê Jī-nn̂g, mué 100 grams (0.22 lb) ū 520 khá ê Jia̍t-liōng.[1]

Chham-tsiàuSiu-kái

  1. "Pork Belly at Fat Secret". FatSecret. 6 December 2011 khòaⁿ--ê. (Eng-gí)(Eng-gí)

Sio-kuanSiu-kái