Sam-soa-chhī

Sam-soa-chhī (三沙市) sī Tiong-kok Hái-lâm-séng ê 1 ê tē-kip-chhī.

Kin-kì hêng-chèng-khu kui-oē, Sam-soa-chhī ē-kha koán Sai-soa Kûn-tó, Tiong-soa Kûn-tó kap Lâm-soa Kûn-tó.