Sam-tiông-khu

Sam-tiông-khu
三重區
Sam-tiông-chhī
Ki-pún chu-liāu
Jîn-kháu 384,769 (2021 nî 2 goe̍h)
Hō͘-sò͘ 138,603
Biān-chek 16.3170 km²
Hêng-chéng koán-lí
Téng-kip Khu
Téng-koân Sin-pak-chhī
Ē-té 119 lí

Sam-tiông-khuEng-gí: Sanchong District),Kū-chheng “Saⁿ-têng-po͘”,ūiTâi-oânSin-pak-chhī ē hat ê chi̍t-ê hêng-chèng-khu, kap Tâi-pak-chhī kan-na keh chit-tiâu hô, ūi-tī Tâi-pak Phûn-tē chú-iàu pak-tē ê toing-sim ūi-tì, sio̍k-tī Tâi-pak To-hōe-khu lāi-khoân ê ōe-chhiⁿ siâⁿ-chhī chi-it.

In-ūi chiap-kīn Tâi-pak-chhī, khip-ín tōa-liōng ê jîn-kháu tēng-ki tī Sam-tiông-khu, hoat-tián chiâⁿ chá, kái-chè chêng ê Sam-tiông-chhī sī Tâi-pak-koān ê tē-it-ê koān-hat-chhī, kòe-chōe ê jîn-kháu ka-siōng khah-chá ê hoat-tián, tì-kàu siâⁿ-chhī thó͘-tē sú-iōng kè-tō͘ pa-kek. Chū-chiông seng-keh Sin-pak-chhī Sam-tiông-khu í-lâi, Sam-tiông hoat-tián ê bo̍k-phiau, í chhiok-chìn kong-kiōng-siat-si ho̍k-bū ûi chú, pí-jū oân-siān ūn-tōng-tiong-sim siat-si, hoat-tián tōa-hêng to-hōe-kong-hn̂g, thêng-chhia-tiûⁿ kiàn-siat, í-kip kiô-niû ê siu-siān bí-hòa. Sam-tiông thàu-kòe Tiong-hàu-kiô, Tiong-heng-kiô, kap Tâi-pak Se-khu ê Tâi-pak Chhia-chāmTâi-pak Siang-chú-chhiⁿ Tōa-lâuPak-mn̂g Kóng-tiûⁿSe-mn̂g-teng téng tōe saⁿ-óa, tī Tâi-pak-chhī phah-piàⁿ thui-tōng ”Se-khu Mn̂g-hō͘ Kè-ōe”, Chia̍t-ūn Ki-tiûⁿ-sòaⁿ téng Kok-chè kang-têng si̍t-si, hō͘ Sam-tiôn-khu ūi-tī Se-khu mn̂g-hō͘ thong-tō tē-it-sòaⁿ siâⁿ-chhī. Lēng-gōa Sin-pak-chhī Chèng-hú in-ūi chō͘-chit ná tōa, pō͘-hūn kiok-chhù hun-sòaⁿ, kè-ōe tī khu lāi ê Jī-tiông-tōe-khu kiàn-siat tē-jī hêng-chèng-tiong-sim. Sam-tiông ê toing-iàu-sèng taⁿ ta̍uh-ta̍uh-á thê-seng.