Sheriff sī Eng-gí chi̍t khoán chèng-hú tiúⁿ-koaⁿ hâm-thâu, mā sī Eng-gí tùi kî-tha giân-gí kâng lūi chit-ūi ê hoan-e̍k.

Le̍k-súSiu-kái

Sheriff goân-té sī chi̍t khoán chú-koán shire ("kūn", "chng") hoat-bū ê koaⁿ-chit.

Hiān-tāi sú-iōngSiu-kái

Bí-kokSiu-kái

Tī Bí-kok, koh chiu koh kūn ê sheriff ū bô kâng ê lō͘-ēng. It-poaⁿ sheriff sī soán-kí sán-seng ê kūn koaⁿ, choan-bûn hū-chek kūn hoat-īⁿ ê chip-hoat khang-khòe, ia̍h tio̍h sī hoat-īⁿ chí-lēng ê chip-hêng. Tī chi̍t kóa só͘-chāi in tio̍h sī tē-hng chú-iàu ê kéng-chhat pō͘-mn̂g.

Siong-koanSiu-kái