Sió-chiá (小姐) sī chi̍t ê tī Hôa-gí tē-khu tùi cha-bó͘-lâng ê chheng-ūi, siong-tùi cha-po͘-lâng ê sian-siⁿ. Tī te̍k-teng ê chêng-hóng hā, chit-ê sû-lūi khó-lêng ū bô-kāng ê ì-sù.