Siā-kûn bāng-chām á-sī siā-hoē bāng-lō͘ ho̍k-bū (Eng-gí: Social Networking Service, SNS) chú-iāu sī hō͘ kā ū kâng hèng-chhù, poē-kéng, sin-hūn téng--ê bāng-bîn kau-liû kap kiàn-li̍p siā-hoē bāng-lō͘--ê bāng-chām, pí-lūn Facebook, Twitter téng.