Si Lông (施琅, 1621 nî  – 1696 nî ), piáu-jī Chun-hâu (尊侯), Choân-chiu Chìn-kang lâng, sī Tang-lêng-kok kap Boán-chheng ê chi̍t ê chiong-kun.

I goân-lâi sī Tang-lêng-kok Tēⁿ Sêng-kong ê chiong-kun, í-āu poān-piàn tâu-hâng Boán-chheng. 1682 nî, i toà Boán-chheng ê phiaⁿ phah Tâi-oân, bia̍t Tang-lêng-kok.

Kin-á-ji̍t chin chè ê Tâi-oân lâng tuì i ìn-siōng chin pháiⁿ, jīn-uî i kap Ngô͘ Sam-kuì siāng-khoán sī māi-chú-kiû-êng (賣主求榮) ê lâng.