Siau-hoà

(Tùi Siau-hòa choán--lâi)

Siau-hoà (digestion) tō sī tāi-siā (metabolism) ê thêng-sū, khiā kóng oa̍h-mi̍h ēng ki-hâi ham hoà-ha̍k ê chok-iōng hong-sek kā chia̍h-mi̍h pìⁿ-chiâⁿ êng-ióng-sò͘ (nutrient) ê koè-têng.