Siau-hoà

(Tùi Siau-hòa choán--lâi)

Siau-hoà (digestion) tō sī tāi-siā (metabolism) ê thêng-sū, khiā kóng oa̍h-mi̍h ēng ki-hâi ham hoà-ha̍k ê chok-iōng hong-sek kā chia̍h-mi̍h pìⁿ-chiâⁿ êng-ióng-sò͘ (nutrient) ê koè-têng.

Jîn-lūi ê siau-hoà hē-thóng. 1 si̍t-tō, 2 ūi, 3 cha̍p-jī-cháiⁿ-tn̂g (duodenum), 4 sió-tn̂g, 5 bông-tn̂g, 6 thâng-iūⁿ-sûi (vermiform appendix), 7 toā-tn̂g, 8 ti̍t-tn̂g, 9 kong-mn̂g