Sinhala lâng

Sinhala lâng (සිංහල ජාතිය Sinhala Jathiya) sī Sri Lanka ê chú-thé bîn-cho̍k. Sri Lanka Tó ê se-lâm-pō͘ chiū sī Sinhala lâng jîn-kháu hun-pò͘ pí-lē siāng-koân ê só͘-chāi. Sinhala lâng chú-iàu ê chong-kàu sìn-gióng sī Sió-sêng Hu̍t-kàu.

Chí-sek sī Sinhala lâng ê chú-iàu hun-pò͘ tē-khu