Tâi-oân Teng-hōe (臺灣燈會; Eng: Taiwan Lantern Festival) sī iû Tâi-oân Kau-thong-pō͘ Koan-kong-kio̍k chú-pān, ùi 1990 nî khai-sí tī ta̍k-nî Goân-siau kí-hêng ê tōa-hêng teng-hōe oa̍h-tāng. Che goân-té sī kan-na tī Tâi-pak-chhī kí-pān ê Tâi-pak Teng-hōe (臺北燈會), lo̍h-bóe tī 2001 nî khai-sí kái-miâ pēng khai-hòng choân-kok kok koān-chhī sio-cheⁿ múi-chi̍t nî ê chú-pān-khoân, chiâⁿ-chò choân-kok-sèng ê kok-ka-kip oa̍h-tāng.

2017 Tâi-oân Teng-hōe chāi Hûn-lîm

Tâi-pak-chhī Chèng-hú só͘ kí-pān ê teng-hōe hō-chò Tâi-pak Teng-cheh.