Tân Chìn(ōe-ka)

Tân Chìn(ōe-ka)

Tân Chìn(ōe-ka)
Kok-che̍k  Ji̍t-pún(1907 nî–1945 nî)
 Tiong-hoâ Bîn-kok(1945 nî –1998 nî)
Kàu-io̍k Lú-chú bí-su̍t-ha̍k-hāu
Tâi-pak Tē-saⁿ Ko-lú
Chhut-miâ gôan-in ūi-tô͘
Ti̍t-chióng Tè-kok Bí-su̍t Tián-lám-hōe(1934)
Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe

Tân Chìn1907 nî 11 ge̍h 2 hō – 1998 nî 3 ge̍h 27 hō),lēng-gōa ê miâ sī Tân Chín-khok[1],chhut-sì sī taⁿ Sin-tek-chhī Hiong-san-khu Gû-po͘-chng,sī Ji̍t-pún sî-tāi kap chiàn-āu Tâi-oân ū-miâ ê ōe-ka,iā-sī Tâi-oân lú-chú o̍h ōe-tô͘ ê tē-it0lâng. In-ūi chhut-sin tī sū-sin sè-ka,só͘-í hō͘ āu-sè ī-ûi "Kui-siù ōe-ka ê tāi-piáu-sèng`jîn-bu̍t".

Seng-pengSiu-kái

Se-goân 1922 nî chìn-ji̍p Tâi-pak Chiu-li̍p Tē 3 Kó-téng Lú-ha̍k-hāu(Taⁿ Tâi-pak-chhī-li̍p Tiong-san Lú-chú Ko-kip-tiong-o̍h),chiap-siū bí-su̍t kàu-su Gôbara ti ūi-tô͘ siōng ê khé-bông. Ko-lú pit-gia̍p liáu-āu khó-tio̍h Tang-kiaⁿ ê lú-chú bí-su̍t-ha̍k-hāu Ji̍t-pún ōe-su su-hoān-kho..1927 nî ji̍p-soán Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe Tang-iûⁿ ōe-pō͘,kap Lîm Gio̍k-sanKoeh Soat-ô͘ nn̄g-ūi Tâi-oân ōe-ka ha̍p-chheng "Tâi、tián Saⁿ siàu-liân". 1934 nî, í tōa-chí Tân Sin chò mô͘-teh-lù só͘ ōe--ê 《Ha̍p-chàu》ji̍p-soán Ji̍t-pún tē 15 hôe Tè-kok Bí-su̍t Tián-lám-hōe (Kán-chheng "Tè-tián),chiâⁿ-chò tē-it-ūi ji̍p-soán Tè-tián ê Tâi-oân lú-ōe-ka. 1934 nî kàu 1937 nî jīm-kàu tī Pîn-tong Ko-lú (Taⁿ ê Kok-li̍p Pîn-tong Lú-chú Ko-kip-tiong-o̍h).

Ū-miâ ê Chok-phínSiu-kái

 
〈Soaⁿ-tē-mn̂g-siā chi Lú〉(Ho̍k-kong A-chiu Bí-su̍t-koán [ja]tián-chông,ji̍p-soán Chiau-hô 11 nî(1936 nî)Bûn-pō͘-séng Bí-su̍t Tián-lám-hōe

Ji̍t-pún Sì-tāiSiu-kái

Chiàn-āu Tâi-oânSiu-kái

  • 〈Hū-lú tô͘〉(1945)、〈Theh Hoe ê Siàu-lú〉(1947)、〈Ta-po͘ Gín-á〉(1954)、〈tōng-pâng〉(1955)
  • 〈Bán Kó〉(1961)、〈Su〉(1965)、〈Chhun-chhiu-koh〉(1965)、〈Sek-ka-pu̍t Tàn-seng〉(1965-1967)、〈Sek-chun Iù-nî ê Sî〉(1965-1967)
  • 〈Kok Hiong〉(1971)、〈Ông-chiá Hiong〉(1971)、〈Ge̍h-hā Bí-jîn〉(1971)、〈Hōng-sian-hoe〉(1973)
  • 〈Sèng An-tong-nî Iû-hô〉(1980)、〈Bú-ài〉(1984)
  • 2016 nî Tiān-sī-kio̍k《Chí-sek Tōa-tiū-tiâⁿ》,iû Tiuⁿ Chēng-chi pān-ián.

Chham-kiànSiu-kái

Chham-khó Bûn-hiànSiu-kái

  1. Tâi-oân Lîn-sū Kàm. Tâi-oân Sin Bîn-pò Siā. 1937. 

Gōa-pō͘ Liân-kiatSiu-kái