Tông-tī Hông-tè

Tông-tī Hông-tè (同治皇帝, Boán-chiu-gí: ᠶᠣᠣᠨᡳᠩᡤᠠ
ᡩᠠᠰᠠᠨ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1856 nî 4 goe̍h 27 ji̍t – 1875 nî 1 goe̍h 12 ji̍t), sī Chheng-kok ê tē 9 tāi hông-tè, mā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê tē 8 tāi hông-tè. 1861 nî kàu 1875 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, miâ-jī hō choè Chài-sûn (載淳, ᡯᠠᡳ ᡧᡠᠨ).

Tông-tī Hông-tè

I chāi-ūi ê sî-hāu chin sè, iû Chû-hi Thài-hiō kap Chû-an Thài-hiō liap-chèng, bia̍t-bông Thài-pêng-thian-kok.