Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Tāi-sò͘ (khu-pia̍t).

Tāi-sò͘sò͘-ha̍k ê 1 ki hun-ki, choan-tô͘ leh gián-kiù thiu-siōng kiat-kò͘ (abstract structure), koan-liân (relation) kap sò͘-liōng (quantity). Tiong-ha̍k tiāⁿ-tio̍h ē an-pâi ki-pún tāi-sò͘ ê khò-têng, siāu-kài tāi-sò͘ chi̍t-koá ki-pún ê khài-liām, chhiūⁿ kóng: kā sò͘-ba̍k ka chò-hoé, iah sī sêng chò-hoé ē pìⁿ-chò choáⁿ-iūⁿ? Án-choáⁿ chò 1 ê to-hāng-sek (polynomial)? Án-choáⁿ sǹg in ê kin (root)?

Helsinki Kho-ki Tāi-ha̍k leh siōng soàⁿ-sèng tāi-sò͘.

Tāi-sò͘ m̄-taⁿ chhú-lí sò͘-ba̍k niā, kā i ê koan-liām khok-chhiong, koh ē-tit ēng lâi chhú-lí hû-hō (symbol), piàn-sò͘ (variable), chi̍p-ha̍p (set) ê goân-sò͘ (element). Ka kap sêng hông tòng-chò 2 chióng ūn-sǹg-chú (operator), tēng-gī bô kâng, tō ē chō-chiâⁿ bô sio-siâng ê kiat-kò͘, chhiūⁿ kóng kûn (group), khoân (ring), thé (field).

Tāi-sò͘ kap kí-hô-ha̍k, hun-sek sī sò͘-ha̍k siōng chú-iaù ê 3 ki hun-ki.