Tām-chúi-kūn (淡水郡; たんすゐぐん) sī Tâi-oânJi̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chi̍t ê hêng-chèng-khu, tī 1920 nî siat-li̍p, lē-sio̍k-tī Tâi-pak-chiu. Tām-chúi-kūn ê kūn-ia̍h-só͘ siat tī-leh Tām-chúi-ke, koán-hat Tām-chúi-ke, Pat-lí-chng, Sam-chi-chng kap Chio̍h-mn̂g-chng; nā tùi-chiàu chit-má ê hêng-chèng-khu chiū sī Sin-pak-chhī ê Tām-chúi-khu, Pat-lí-khu, Sam-chi-khu kap Chio̍h-mn̂g-khu.

1930 nî ê Tām-chúi-kūn tē-tô͘