Tō-tsōng (hàn-gú: 道藏) sī tsi̍t-pōo huē-tsi̍p tāi-liōng tō-kàu king-tén kah siong-kuan su-tsik ê tāi [en]-tsông-su [en], tō-tsōng àn-tsiàu it-tīng ê phen-tsuàn ì-tôo, siu-tsi̍p huān-uî kah tsoo-tsit ket-kòo [en], kā tsiâñ-tsē tō-kàu king-tén (pau-kua Tsiu Tsîn i-hā tō-ka tsí su) pen-pâi [en] khí-lâi. Tong-tāi si̍p-kuàn [en] iōng "Tō-tsōng" lâi kán-tshing teh Bîng-tiau Bîng ing-tsong tsìng-thóng 10-nî tshut-pán ê "Tsìng-thóng tō-tsōng" hām Bîng sîn-tsong bān-li̍k 15-nî tshut-pán ê "Bān-li̍k Sio̍k tō-tsōng" ha̍p-ìn-pún.

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo liân-kiatSiu-kái