Taiwanese Package

Taiwanese Package (TP) sī 1 thò kong-ke iōng--ê Windows nńg-thé (shareware), iōng lâi hián-sī, su-ji̍p kap choán-oāⁿ Pe̍h-oē-jī (POJ) jī-bó. TP mā sī 1 thò POJ ê pian-bé siat-kè.

Pán-púnSiu-kái

  • "TP1.5", che sī khah kū ê pán-pún, bô chi-chhî Unicode.
  • "TP2.0", siāng-sin ê pán-pún, chi-chhî Unicode.

Te̍k-sekSiu-kái

TP1.5 ê te̍k-sekSiu-kái

"TP1.5" ê nńg-thé package pau-koat:

  • jī-hêng 2 thò: Taiwanese Serif, Taiwanese Fixed
  • su-ji̍p-hoat (IME): iōng "New Zealand Eng-bûn" ê miâ-gī
  • choán-oāⁿ iōng ê Microsoft Word macro kúi-nā-ê: che hong-piān lâng kā sò·-jī choán chò siaⁿ-tiāu hû-hō, a̍h-sī tiāu-hû choán chò sò·-jī.

TP2.0 ê te̍k-sekSiu-kái

Pian-béSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Iu-tiám kap khoat-tiámSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chām-goā liân-kiatSiu-kái