Tan-be̍h Kok-li̍p Phok-bu̍t-koán

Tan-be̍h Kok-li̍p Phok-bu̍t-koán

Tan-be̍h Kok-li̍p Phok-bu̍t-koán (Tan-be̍h-bûn: Nationalmuseet) sī chi̍t keng tiàm tī Tan-be̍h København ê phok-bu̍t-koán.