"Arkansas" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
1861 nî, tī [[Abraham Lincoln]] chóng-thóng iau-kiû Arkansas tùi-hù Fort Sumter ê honá-khòng liáu-āu. Arkansas chiu-hōe koat-tēng thoat-lî liân-pang, ka-ji̍p [[America Liân-bêng-kok]]. Hit-chūn Arkansas oa̍h pak ê lâng khah phian Liân-pan (pak-kun), lâm-pêng ê lâng khah phian Liân-bêng (lâm-kun). [[Bí-kok Lōe-chiàn|Lōe-chiàn]] liáu-āu tī 1868 nî, kun-kù kok-hōe ê [[Kun-sū tiông-kiàn Hoat-àn]] (Military Reconstruction Act), Arkansas têng-sin ka-ji̍p liân-pan. [[Kiōng-hô-tóng]] khòng-chè ê gī-hōe koh thong-kòe ta-po͘ ê soán-kí khoân-lī. Chit-sî, ūi-tio̍h tùi-hù Kiōng-hô-tóng ki-chìn-phài tùi chiu-lāi sū-bū ê chi-phòe, [[KKK]] hoat-khí oa̍h-tāng, ín-khí liáu hō-chò [[Brooks-Baxter Chiàn-cheng]] (Brooks-Baxter War) ê chhiong-tu̍t.
 
Siū pak-pō͘ kap tiong-se-pō͘ kang-gia̍p hoat-tián ê éng-hióng, chin chē lâm-pō͘ ê o͘-lâng tī 20 sè-kí chho͘-kî hiòng gōa liû-tōng. Kàu 1930 nî-tāi, [[mî-hoe]] sán-gia̍p ûi chú ê Arkansas, tī keng-chè siau-tiâu tiong mā chin siū éng-hióng, kàu [[Jī-chhù Tāi-chiàchiàn]] sî-kî chia̍h koh khoe-ho̍k.
 
1950 nî-tāi, Bí-kok ê chòe-ko hoat-īⁿ soan-pò͘ chéng-cho̍k hun-lî chèng-chhek ê ûi-hiàn. Ín-khí Arkansas chāi-lāi chi̍t kóa chiu-hūn kok-hōe gī-goân hoat-khí [[Lâm-hong Soan-giân]] (Southern Manifesto), hoán-tùi hoat-īⁿ ê koat-gī.