"Ài-hô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Ji̍t-pún sî-tāi chá-kî chiàu tē-hō-miâ, hō kûi-tiâu hō sī Táⁿ-káu-chhoan (打狗川), āu-lâi mā tùi tē-hō-miâ kái chò Ko-hiông-chhoan. Chiàn-āu koan-hong ê hō-miâ sī Ko-hiông-hô (高雄河). Ài-hô chit-ê miâ it-poaⁿ sī jīn-ûi tī 1948 nî ū gōa-tē phài--lâi ê kì-chià siá sin-bûn ê sî, tùi tē-hng bô sio̍k, chiong hô-piⁿ "Ài-hô Iû-chûn-só͘" khâng-páng ê miâ tòng chó sī hô ê miâ siá-ji̍p pò-tō, kàu 1950 nî-tāi, "Ài-hô" í-keng siū chhī-chèng-hú sin-bûn kap koaⁿ-hong sin-bûn-siā chhái-ēng<ref name="tan2005"/>.
 
1968 nî, ū kok-hōe gī-oân thê-àn kái pún hô ê miâ chò "Jîn-ài-hô" (仁愛河), bo̍k-tek sī hiòng [[Chiúⁿ Kài-sekse̍k]] kap hu-jîn chiok-siū. Āu-bóe chhī-gī-hōe thong-kòe, 1970 nî chèng-sek si̍t-si. Chóng-sī 1991 nî chhī-gī-hōe tiông-sin thó-lūn hō-miâ, 1992 nî koat-tēng khoe-ho̍k sú-iōng Ài-hô<ref name="tan2005"/>.
 
== Chham-khó ==