"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Windows XP ê te̍k-sek
Windows XP ê te̍k-sek)
 
chhiáⁿ mn̄g Lîm hiaⁿ kám ū sek-sāi iōng Mac (http://www.apple.com) ê Ē-mn̄g, chiang-chiu, chôan-chiu lâng? Openvanilla http://openvanilla.org http://openvanilla.org/?OVIMPOJ ê lâng siūⁿ beh chhì POJ kán-hòa hàn-jī ê 輸入法. [[User:Pektiong|Pektiong]] 17:51, 25 1g 2005 (UTC)
 
== [[Windows XP]] ê te̍k-sek ==
 
Lîm hiaⁿ, ló·-la̍t lí pó· siá XP ê te̍k-sek. Góa tú àn thâu khòaⁿ kàu bóe, ū sió siu-kái--chi̍t-ē, chú-iàu sī pó·-chhiong lōe-iông, chhiâu tōa-sió-siá, siat liân-kiat, chiong ì-sù í-keng chheng-chhó ê hàn-jī/Eng-bûn the̍h tiāu. Lí nā ū-êng chhiáⁿ sûn--chi̍t-ē. Chho·-thé góa khah khiām iōng. [[User:A-giâu|A-giâu]] 06:58, 18 2g 2005 (UTC)
14,442

次編輯