"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Blog
Windows XP ê te̍k-sek)
(Blog)
 
Lîm hiaⁿ, ló·-la̍t lí pó· siá XP ê te̍k-sek. Góa tú àn thâu khòaⁿ kàu bóe, ū sió siu-kái--chi̍t-ē, chú-iàu sī pó·-chhiong lōe-iông, chhiâu tōa-sió-siá, siat liân-kiat, chiong ì-sù í-keng chheng-chhó ê hàn-jī/Eng-bûn the̍h tiāu. Lí nā ū-êng chhiáⁿ sûn--chi̍t-ē. Chho·-thé góa khah khiām iōng. [[User:A-giâu|A-giâu]] 06:58, 18 2g 2005 (UTC)
 
== Blog ==
 
Lîm hiaⁿ, góa ioh i khó-lêng chòe-kīn khah bô-êng. Góa chòe-kīn khah bô teh lōa-lōa-sô, taⁿ Blogchina ê būn-tê hiah siong-tiōng m̄? Góa téng chōa khì ká-ná iáu ē-iōng-tit. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:11, 24 3g 2005 (UTC)
14,442

次編輯