"Siong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Siong Tiâu''' (商朝) ia̍h '''In-siong''' (殷商), sī [[Tiong-kok]] tē-it-ê [[sìn-sú]] tiâu-tāi, só͘-chāi tī [[Tiong-gôan]] ê [[N̂g-hô]] hô-kok pêng-gôan. Siong Tiâu tùi tī [[Hā Tiâu]] āu-piah, sī [[Siong-thng]] sut-niá [[chu-hâu]] kek-pāi Hā Tiâu liáu-āu lâi sêng-li̍p. Kin-kù kó͘-kè, Siong Tiâu ê sî-tāi tāi-iok sī [[kong-gôan-chêng 16-sè-kí]] kàu [[kong-gôan-chêng 10-sè-kí]].
 
==Le̍k-tāi kun-chú==
 
{|border="1" style="border-collapse: collapse;" cellpadding="2"
![[Sē-hō]] ([[Pe̍h-ōe-jī]])
!Sē-hō ([[Hàn-jī]])
|-
|Tāi-it
|大乙
|-
|Tāi-teng
|大丁
|-
|Pok-piáⁿ
|卜丙
|-
|Tiōng-jîm
|仲壬
|-
|Thài-kah
|太甲
|-
|Ak-teng
|沃丁
|-
|Tāi-keⁿ
|大庚
|-
|Sió-kah
|小甲
|-
|Tāi-bō͘
|大戊
|-
|Iong-kí
|雍己
|-
|Tiong-teng
|中丁
|-
|Pok-jîm
|卜壬
|-
|Chian-kah
|戔甲
|-
|Chhiáⁿ-it
|且乙
|-
|Chhiáⁿ-sin
|且辛
|-
|Khiang-kah
|羌甲
|-
|Chhiáⁿ-teng
|且丁
|-
|Lâm-keⁿ
|南庚
|-
|Chhiūⁿ-kah
|象甲
|-
|Poaⁿ-keⁿ
|般庚
|-
|Sió-sin
|小辛
|-
|Sió-it
|小乙
|-
|Bú-teng
|武丁
|-
|Chhiáⁿ-kí
|且己
|-
|Chhiáⁿ-keⁿ
|且庚
|-
|Chhiáⁿ-kah
|且甲
|-
|Lím-sin
|廩辛
|-
|Khong-teng
|康丁
|-
|Bú-it
|武乙
|-
|Bûn-teng
|文丁
|-
|Tè-it
|帝乙
|-
|Tè-sin
|帝辛
|}
 
[[Category:A-chiu le̍k-sú]]