"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Blog
→‎Blog
 
[[User:A-giâu|A-giâu]] 11:52, 26 3g 2005 (UTC)
 
Lîm hiaⁿ, lí ê blog kám ū sǹg chèng-sek tùi-gōa kong-pò· ah? Góa ē liōng-chá khêng góa ê hit-kóa tóng-àn, pau 1 khûn hō· lâng lia̍h. Beh chham-khó iā hó, ti̍t-chiap iōng iā hó, lóng sûi-chāi lâng. Góa kò-jîn khah hi-bāng ta̍k-ke hoat-tián chhut ka-kī ê te̍k-sek, khah sim-sek, put-kò bô bián-kióng. [[User:A-giâu|A-giâu]] 11:34, 28 3g 2005 (UTC)
 
== [[Hái-hôe-siūⁿ]] ==
14,442

次編輯