"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Blog
→‎Blog
 
Lîm hiaⁿ, lí ê blog kám ū sǹg chèng-sek tùi-gōa kong-pò· ah? Góa ē liōng-chá khêng góa ê hit-kóa tóng-àn, pau 1 khûn hō· lâng lia̍h. Beh chham-khó iā hó, ti̍t-chiap iōng iā hó, lóng sûi-chāi lâng. Góa kò-jîn khah hi-bāng ta̍k-ke hoat-tián chhut ka-kī ê te̍k-sek, khah sim-sek, put-kò bô bián-kióng. [[User:A-giâu|A-giâu]] 11:34, 28 3g 2005 (UTC)
 
Góa cha-hng ū ji̍p-khì lí ê blog , ū-iáⁿ siong-tiōng! Taⁿ góa m̄-bat tú tio̍h chhin-chhiūⁿ ê chhò-gō· sìn-sek, bô-hoat-tō· sûi-sî siu-lí. Koh, chòe-kīn góa oân-ná tú-tio̍h "têng-kiàn" ê būn-tê; che èng-kai m̄-sī blog hē-thóng a̍h-sī pang-bô· chhut būn-tê; tāi-khài sī koh khah ki-chân ê ki-su̍t būn-tê. Chit 1~2 ji̍t kán-ná iū-koh chèng-siông ah. Góa khoàⁿ, góa kín kā góa ê blog tóng-àn hō· lí. Lí ē-sái chhì iōng khoàⁿ māi. Góa hiān-chú-sî chiaⁿ-si̍t siūⁿ bô nah ē án-ne-seⁿ. [[User:A-giâu|A-giâu]] 11:06, 31 3g 2005 (UTC)
 
== [[Hái-hôe-siūⁿ]] ==
14,442

次編輯