"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Blog
→‎Blog
 
Oē kóng siuⁿ kín: holopedia.org iáu-sī bô kài chèng-siông. Hi-bāng pek-tiong khah êng ê sî-chūn ē-tàng sûn khoàⁿ-māi leh. Sin pán ê pang-bô· chiūⁿ-bāng ah (chhiáⁿ khoàⁿ góa ê blog). [[User:A-giâu|A-giâu]] 15:42, 31 3g 2005 (UTC)
 
Koh 1 pái ji̍p-khì se̍h 1 liàn tńg--lâi, taⁿ iá-sī siūⁿ bô pō·. Lí kóng lí kā pang-bô· thâi tiāu m̄? Chiàu kóng che bô èng-kai éng-hióng blog hē-thóng ê chèng-siông ūn-chok. Ko·-put-chiong góa chí-hó kiàn-gī lí kā Pek-tiong hiaⁿ tâu, pài-thok i têng khui 1-ê sin hō·-thâu. (Blogchina kám iáu-bē siu-lí hó?) [[User:A-giâu|A-giâu]] 13:28, 1 4g 2005 (UTC)
 
== [[Hái-hôe-siūⁿ]] ==
14,442

次編輯