"Wikipedia:FAQ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
+tiāu-hû
~
~ (+tiāu-hû)
===Wikipedia kap Holopedia ū siáⁿ bô kâng?===
 
[[Holopedia]] iongiōng Wikipedia eê nngnńg-thethé chochò chhichhì-giamgiām, hoanhoān-uiûi
pau-koat POJ BanBān-kok-be su-jipji̍p/hianhián-si eê bunbūn-te, POJ siasiā-khu (lanlán)
chiap-siusiū e iì-goangoān, tt.
 
AnÀn-sngsǹg Holopedia e bunbûn-chiong eē soasoá khikhì Wikipedia, hia piNpìⁿ "koaNkoaⁿ-hong" chamchām.
 
===Pek-kho-choân-su kám m̄-sī ài-ū koân-ui-sèng kap chèng-khak-sèng?===
: pek-kho-choanchoân-su eê te-bokbo̍k banbān-banbān chiongchióng, chha-put-to muimúi 1 eê langlâng to uū-hoat-toutō· uū kongkòng-hianhiàn. Ma eē-saisái hoan-eke̍k patpa̍t-eê gi-giangiân eê Wikipedia, aha̍h-si ka-ti chiam-tuitùi te-bokbo̍k chochò giangián-kiukiù.
 
=== Tâi-gí ê pek-kho-choân-su nah-ē cháu-chhut kán-thé-jī? ===
 
===Wikipedia kap sû-tián ê koan-hē: Án-choáⁿ khu-pia̍t, phòe-ha̍p?===
Wikipedia si "pek-kho-choanchoân-su", sousó·-ií it-poaNpoaⁿ lailâi kongkóng, be-tangtàng kan-na
thethê-kiong 1-eê su5 eē tengtēng-gi, hoat-im, lailâi-goangoân, engèng-iongiōng eê le, tt. UŪ-eê
bunbûn-chiuNchiuⁿ m-si iongiōng su5 chochò tan-uiūi: kho-pi kongkóng "cho2chó-phai3phài chengchèng-ti"
m-si tan-sunsûn tengtēng-gi "chochó-phaiphài" kap "chengchèng-ti", eng-kai si biobiô-siasiá
chit-khoankhoán chengchèng-ti eê bokbo̍k-phiau, unūn-chok hong-sek, lekle̍k-su koekòe-tengtêng,
loelōe-poupō· sio-siangsiâng/bo-siangsiâng eê su-siongsióng, phaiphài-he, tiongtiōng-iauiàu eê jinjîn-butbu̍t, tt.
 
Pek-kho-choanchoân-su ma m-si phok-su lunlūn-bunbûn. MuiMúi 1 eê te-bokbo̍k longlóng si 1 phiNphiⁿ
khài-iàu.
khai-iau.
 
Wiktionary (http://www.wiktionary.org) chiah si pian ji/su-tiantián eê sousó·-chaichāi.
 
Wikipedia kap Wiktionary eē-tangtàng houhō·-siong inìn-siongsiòng, lianliân-kiatkia̍t.
 
===Í-āu Wikipedia ê chūchu-liāu ū siáⁿ-mi̍h lī-iōng ê hong-sek?===
: (sú-iōng-chiá kài-bīn--ê; kā chu-liāu the̍h lâi hun-sek
: (suiongchia kaibin--e; ka chuliau theh lai hunsek
 
HianHiān-chhuchhú-si chichì-chiochiò uū chia eê loulō·-iongiōng:
* OhO̍̍h iongiōng TaiTâi-gi piaupiáu-tatta̍t pengpêng-siongsiông-si bo iongiōng TaiTâi-gi khikhì li-kaikài eê taitāi-chichì;
* oho̍h thaktha̍k-siasiá sansàn-bunbûn;
* keng-koekòe bo-gi khip-siu ti-sek, cheng-ka bo-gi eê ti-sek ki-chhouchhó·;
* OhO̍h langlâng kap langlâng chi-kan an-choaNchoàⁿ hapha̍p-chok, kaikái-koat chhiong-tuttu̍t;
* Ka TGB sak jipji̍p chu-sinsìn si-taitāi;
* TheThê-kiong 1-eê tiuNtiûⁿ-sousó· houhō· TG ko-kip-seng lianliān siasiá TGB;
* TheThê-kiong tiuNtiûⁿ-sousó· houhō· "be-hiauhiáu siasiá bunbûn-hakha̍k" eê langlâng uū hoat-hui eê
khong-kan;
* OhO̍h sin chu-sinsìn kho-ki (wiki), chhichhì-giamgiām bangbāng-loulō· bunbûn-hoahoà;
* HouHō· se-kaikài patpa̍t-uiūi eê langlâng chai-iaNiáⁿ uū Ho-lo-oeōe.
 
Chiong-lailâi?
* ChoChò kaukàu-chaichâi?
* chhut-panpán?
* GianGián-kiukiù TG sin su-luilūi eê hoat-tiantián?
* GianGián-kiukiù jiokjio̍k-se gi-bunbûn eû bangbāng-loulō· hoat-tiantián?
 
==Ki-su̍t-sèng ê būn-tê==
 
===Pe̍h-oē-jī tiāu-hû nah-ē bô chiàⁿ?===
: "ChhiaNChhiáⁿ-mngmn̄g GoaGoá chia khoaNkhoàⁿ te-8-siaNsiaⁿ kap te-7-siaNsiaⁿ eê si-chunchūn. TiauTiāu-hu eê sousó·-chaichāi eê sio-khoakhoá-aá bo chengchèng-khak , sio-khoakhoá-aá phian-phian , sio-khoakhoá-aá m-si ti ji-bo eê chioaNchiàⁿ-tiong-ng."
 
[[bg:Уикипедия:Често задавани въпроси]]