"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Blog
→‎Blog
 
Koh 1 pái ji̍p-khì se̍h 1 liàn tńg--lâi, taⁿ iá-sī siūⁿ bô pō·. Lí kóng lí kā pang-bô· thâi tiāu m̄? Chiàu kóng che bô èng-kai éng-hióng blog hē-thóng ê chèng-siông ūn-chok. Ko·-put-chiong góa chí-hó kiàn-gī lí kā Pek-tiong hiaⁿ tâu, pài-thok i têng khui 1-ê sin hō·-thâu. (Blogchina kám iáu-bē siu-lí hó?) [[User:A-giâu|A-giâu]] 13:28, 1 4g 2005 (UTC)
 
:Bái--a. weblog.holopedia.org/user0/* lóng chhut-hiān '''Can't use an undefined value as a SCALAR reference at lib/MT/ObjectDriver/DBM.pm line 373''', google lliáu, khòaⁿ-khì-lâi, sī Berkeley DB pháiⁿ-khì, m̄-koh, na chhiuⁿ chin phiáⁿ su-lí. Chin kan-khó. [[User:Pektiong|Pektiong]] 14:53, 1 4g 2005 (UTC)
 
== [[Hái-hôe-siūⁿ]] ==
1,295

次編輯