"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q837899, Q846073, Q865513 ê P585 kì-lio̍k
~ (Chiàu Q746785 ê P585 kì-lio̍k)
~ (Chiàu Q837899, Q846073, Q865513 ê P585 kì-lio̍k)
{{TOC limit}}
== Sū-kiāⁿ ==
 
=== 1 goe̍h ===
{{main|2005 nî 1 goe̍h}}
{{main|2005 nî 8 goe̍h}}
* [[8 goe̍h 2 ji̍t]]: [[Air France 358 Sòaⁿ]] sit-sū.
* [[8 goe̍h 14 ji̍t]]: [[Helios Airways 522 Hâng-pan]] sit-sū.
=== 9 goe̍h ===
{{main|2005 nî 9 goe̍h}}
* [[9 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Mandala Hâng-khong 091 Hâng-pan]] tī [[Ìn-nî]] sit-sū.
* [[9 goe̍h 11 ji̍t]]: [[2005 nî Ji̍t-pún chóng soán-kí|Ji̍t-pún chóng soán-kí]].
* [[9 goe̍h 17 ji̍t]]: [[2005 nî Niú-se-lâng chóng soán-kí|Niú-se-lâng chóng soán-kí]].
* [[9 goe̍h 18 ji̍t]]: [[2005 nî Tek-kok liân-pang soán-kí|Tek-kok liân-pang soán-kí]].
* [[9 goe̍h 25 ji̍t]]: [[2005 nî Ò-mn̂g li̍p-hoat-koân soán-kí|Ò-mn̂g li̍p-hoat-koân soán-kí]].
* [[9 goe̍h 25 ji̍t]]: [[2005 nî Pho-lân gī-hōe soán-kí|Pho-lân gī-hōe soán-kí]].
=== 10 goe̍h ===
* [[12 goe̍h 15 ji̍t]]: [[2005 nî 12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí|12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí]].
=== Bô ji̍t-kî ===
 
* [[2005 nî Cannes Tiān-iáⁿ Chiat|Cannes Tiān-iáⁿ Chiat]].
==Kòe-sin ==