"ISO 3602" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (robot Modifying: id:Alih aksara Kunrei-shiki
'''ISO 3602''' sī [[ISO]] chhut-pán ê 1 thò piau-chún, iōng-lâi tēng-gī [[Ji̍t-gí]] '''Kunrei-sek [[Lô-má-jī]]''' (訓令式ローマ字) [[kana]] ê pheng-siá.
 
==Kunrei-sek ê kana pheng-siá==
==Gōa-pō· liân-kiat==
 
{| border="0" cellspacing="2px" cellpadding="2px" width="100%"
 
|-bgcolor="#BECFEB" valign="top" align="center"
!あ ア ''a''!!い イ ''i''!!う ウ ''u''!!え エ ''e''!!お オ ''o''
!bgcolor="#D4D4D4"|(''ya'')!!bgcolor="#D4D4D4"|(''yu'')!!bgcolor="#D4D4D4"|(''yo'')
 
|-
|colspan="8"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|か カ ''ka''||き キ ''ki''||く ク ''ku''||け ケ ''ke''||こ コ ''ko''
|bgcolor="#F3F5DE"|きゃ キャ ''kya''
|bgcolor="#F3F5DE"|きゅ キュ ''kyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|きょ キョ ''kyo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|さ サ ''sa''||し シ ''si''||す ス ''su''||せ セ ''se''||そ ソ ''so''
|bgcolor="#F3F5DE"|しゃ シャ ''sya''
|bgcolor="#F3F5DE"|しゅ シュ ''syu''
|bgcolor="#F3F5DE"|しょ ショ ''syo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|た タ ''ta''||ち チ ''ti''||つ ツ ''tu''||て テ ''te''||と ト ''to''
|bgcolor="#F3F5DE"|ちゃ チャ ''tya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ちゅ チュ ''tyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ちょ チョ ''tyo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|な ナ ''na''||に ニ ''ni''||ぬ ヌ ''nu''||ね ネ ''ne''||の ノ ''no''
|bgcolor="#F3F5DE"|にゃ ニャ ''nya''
|bgcolor="#F3F5DE"|にゅ ニュ ''nyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|にょ ニョ ''nyo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|は ハ ''ha''||ひ ヒ ''hi''||ふ フ ''hu''||へ ヘ ''he''||ほ ホ ''ho''
|bgcolor="#F3F5DE"|ひゃ ヒャ ''hya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ひゅ ヒュ ''hyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ひょ ヒョ ''hyo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ま マ ''ma''||み ミ ''mi''||む ム ''mu''||め メ ''me''||も モ ''mo''
|bgcolor="#F3F5DE"|みゃ ミャ ''mya''
|bgcolor="#F3F5DE"|みゅ ミュ ''myu''
|bgcolor="#F3F5DE"|みょ ミョ ''myo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|や ヤ ''ya''||bgcolor="#E9E9E9"| ||ゆ ユ ''yu''||bgcolor="#E9E9E9"| ||よ ヨ ''yo''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ら ラ ''ra''||り リ ''ri''||る ル ''ru''||れ レ ''re''||ろ ロ ''ro''
|bgcolor="#F3F5DE"|りゃ リャ ''rya''
|bgcolor="#F3F5DE"|りゅ リュ ''ryu''
|bgcolor="#F3F5DE"|りょ リョ ''ryo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|わ ワ ''wa''||<font color=red>ゐ ヰ ''i''</font>||bgcolor="#E9E9E9"| ||<font color=red>ゑ ヱ ''e''</font>||を ヲ ''o''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="4"| ||ん ン ''n''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-
|colspan="8"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|が ガ ''ga''||ぎ ギ ''gi''||ぐ グ ''gu''||げ ゲ ''ge''||ご ゴ ''go''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぎゃ ギャ ''gya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぎゅ ギュ ''gyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぎょ ギョ ''gyo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ざ ザ ''za''||じ ジ ''zi''||ず ズ ''zu''||ぜ ゼ ''ze''||ぞ ゾ ''zo''
|bgcolor="#F3F5DE"|じゃ ジャ ''zya''
|bgcolor="#F3F5DE"|じゅ ジュ ''zyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|じょ ジョ ''zyo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|だ ダ ''da''||ぢ ヂ ''(zi)''||づ ヅ ''(zu)''||で デ ''de''||ど ド ''do''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぢゃ ヂャ ''(zya)''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぢゅ ヂュ ''(zyu)''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぢょ ヂョ ''(zyo)''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ば バ ''ba''||び ビ ''bi''||ぶ ブ ''bu''||べ ベ ''be''||ぼ ボ ''bo''
|bgcolor="#F3F5DE"|びゃ ビャ ''bya''
|bgcolor="#F3F5DE"|びゅ ビュ ''byu''
|bgcolor="#F3F5DE"|びょ ビョ ''byo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ぱ パ ''pa''||ぴ ピ ''pi''||ぷ プ ''pu''||ぺ ペ ''pe''||ぽ ポ ''po''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぴゃ ピャ ''pya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぴゅ ピュ ''pyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぴょ ピョ ''pyo''
|}
 
==Gōa-pō͘ liân-kiat==
*[http://www.age.ne.jp/x/nrs/iso3602/iso3602_unicode.html ISO 3602] (Kunrei-siki = 訓令式; [http://www.age.ne.jp/x/nrs/ Nippon-no-Rômazi-Sya] kiàn-gī)
 
15,023

次編輯