"Ông Io̍k-lîm" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: Ông Io̍k-lîm (王育霖) 1919-1947, Sin-tek-chhī kiám-chhat-koaⁿ, tī cháu-siám Ko̍k-mîn-tóng lia̍h-lâng ê sî, in-uī koh oat-tǹg--khì thē mih-kiāⁿ chiah hōng lia̍...)
 
'''Ông Io̍k-lîm''' (王育霖); [[1919 nî]] - [[1947 nî]]) , [[Sin-tek-chhī]] [[kiám-chhat-koaⁿ]], tī cháu-siám Ko̍k[[Kok-mînbîn-tóng]] lia̍h-lâng ê sî, in-uī koh oatoa̍t-tǹgtńg--khì thēthe̍h mihmi̍h-kiāⁿ chiah hōng lia̍h tioh. San goe̍h tè ií-āu chhù-sì, si-thè hē-lō put-mêngbêng.
 
Ông Io̍k-lîm teh Sin-tek-chhī chò kiám-chhat-koaⁿ, hoat-hiān chhī-tiúⁿ Koè Siau-chong (郭紹宗) sia̍p-lipji̍p su-thun gû-linling-hún ê àn-kiāⁿ, i kiò kèng-chhat khì lia̍h Koè Siau-chong, bô-siūⁿ--tioh kèng-chhat-kiokkio̍k-tiúⁿ mā sī choh-huíhué teh tham-u ē, soah hoan-tò-tǹgtńg lâi kā Ông kiám-chhat-koaⁿ uî-khì--lâi, thēthe̍h cháu tái-po͘pó͘-lēng. I tǹgtńg khì kiám-chhat-chhù beh koh thēthe̍h tái-po͘pó͘-lēng soah hō͘ téng-si mā. Ông Io̍k-lîm chiū siūⁿ-khì lâi lî-khui khì [[Tâi-pakpa]]k kà-chhèchheh. [[Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ]] ê sî chiū khì hō͘ Koè Siau-chong phài-lâng lia̍h khì koh thâi--sí.
 
Ông Io̍k-lîm ê sió-tī sī chhut-miâ ê [[Tâi-to̍k]] ūn-tōng-chiá kap [[Tâi-gí-bûn]] ê ha̍k-chiá [[Ông Io̍k-tek]]
 
[[Category:Tâi-oân jîn-bu̍t]]
 
[[zh:王育霖]]
15,023

次編輯