"Sèⁿ-miā kho-ha̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Sèⁿ-miā kho-ha̍k''' (性命科學; Eng-gú: {{lang|en|''life science''}}) sī tùi só͘-ū seng-bu̍t-thé (pau-hâm bî-seng-bu̍t, si̍t-bu̍... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
Sèⁿ-miā kho-ha̍k ē tùi bó͘ chi̍t-koá te̍k-tēng ê seng-bu̍t chìn-hêng gián-kiù; chhin-chhiūⁿ [[tōng-bu̍t-ha̍k]] gián-kiù tōng-bu̍t, ah [[si̍t-bu̍t-ha̍k]] gián-kiù si̍t-bu̍t. Tû-liáu chiam-tùi te̍k-tēng ê seng-bu̍t chò gián-kiù, sèⁿ-miā kho-ha̍k iā ē lâi thàm-thó seng-bu̍t-thé chi-kan kiōng-tông ê sèng-chit, chhin-chhiūⁿ [[kái-phò-ha̍k]] ia̍h-sī [[ûi-thoân-ha̍k]]. Lēng-goā, chhin-chhiūⁿ [[seng-bu̍t kang-têng-ha̍k|seng-bu̍t kang-têng]] chit-khoán ê ha̍k-kho sī koh-khah choan-chù lâi lī-iōng tùi seng-bu̍t-thé ê gián-kiù chìn-hêng chiam-toan ki-su̍t ê gián-kiù kap khai-hoat.
 
Sèⁿ-miā kho-ha̍k tùi thê-ko [[jîn-lūi]] ê seng-oa̍h phín-chit ū chin toā ê chō͘-ek. Bo̍k-chiân, sèⁿ-miā kho-ha̍k siong-koan ê tì-sek í-keng tī [[i-liâu]], [[lông-gia̍p]], [[pó-kiān]], si̍t-phín kang-gia̍p kap chè-io̍h téng-téng hong-bīn tit-tio̍h chin kóng-hoat ê èng-iōng.
[[Category:Kho-ha̍k]]
6,138

次編輯