"Hoat-lu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
'''Hoat-lu̍t''' sī [[lâng]] tī [[siā-hoē]] iah [[kok-ka]] lāi-té hō͘ lâng siūⁿ-chò tio̍h sūn-thàn ê ū hē-thóng ê kui-chek. [[Hoat-īⁿ|suSu-hoat]] kap [[kéng-chhat]] chip-hêng chiah-ê kui-chek, mā chhú-hoa̍t ûi-hoán hoat-lu̍t ê lâng, chhú-hoa̍t ê chhiú-lō͘ pí-lūn [[hoa̍t-kim]] iah [[koaiⁿ-kaⁿ]] téng-téng. Tī kó͘-chá sî-tāi, hoat-lu̍t sù-siông sī [[thâu-lâng]] só͘ chè-tēng--ê, lâi chè-hâng lâng tio̍h án-choáⁿ seng-hoa̍t, choh-sit kap chò seng-lí. Hiān-chhú-sî toā-to-sò͘ ê kok-ka--ni̍h, hoat-lu̍t sī [[li̍p-hoat]] ki-kò͘ lāi-bīn siū soán-kí--chhut-lâi ê [[chèng-tī]] jîn-bu̍t chè-tēng kap [[tâu-phiò]] thong-koè--ê khah chē.
 
Hoat-lu̍t ê kū-thé khoán-sek tō sī hoat-lu̍t tiâu-bûn (hoat-àn), i ê loē-iông pau-koat [[kéng-chhat]], hoat-īⁿ kap chhú-hoa̍t ê hong-sek. [[Piān-hō͘-sū|Lu̍t-su]] sī gián-kiù kap ūi [[pī-kò͘]] piān-hō͘ ê choan-gia̍p jîn-oân.
 
Thàu-koè [[su-hoat]] ki-kò͘ kā hoat-lu̍t chip-hêng, thang chè-hān [[chèng-hú]] kan-taⁿ ē-tàng tī i kap [[jîn-bîn]] só͘ iok-sok ê hoān-ûi lāi sú-iōng koân-le̍k, che tō hō-chò "[[hoat-tī]]". Chèng-hú ê koân-le̍k chú-iàu siū [[hiàn-hoat]] ê sok-pok,. "Hoat-tī]] thang phiah-bián [[to̍k-chhâi]], mā pó-hō͘ jîn-bîn ê koân-lī. Se-goân-chêng 350 nî [[Hi-lia̍p]] [[tiat-ha̍k-ka]] [[Aristotle]] bat siá-kóng: "Hoat-tī khah hó-koè jīn-hô kò-jîn ê thóng-tī."
 
[[Bûn-hoà]] tiāⁿ-tiāⁿ sī chē-chē hoat-lu̍t goân-chek ê chú-iàu lâi-goân, chhin-chhiūⁿ [[ka-têng]] koan-liām, kap siā-hoē koàn-sì, lóng ē éng-hióng hoat-lu̍t ê kui-tēng. Lēng-goā tī chin chē kok-ka, [[chong-kàu]] kap chong-kàu chheh pí-lūn [[Vedas]], [[Sèng-keng]] iah [[Koran]] mā bat sī hoat-lu̍t loē-iông iàu-kín ê lâi-goân.
==Su-hoat hē-thóng ê ki-tha cho͘-sêng==
 
[[Category:Siā-hōe kho-ha̍k]]
 
[[af:Reg]]
1,547

次編輯