"Tēⁿ Sêng-kong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Tēⁿ Sêng-kong''' (Hàn-jī: 鄭成功 1624-nî – 1662-nî), gôan-miâ hō-chò ''Tēⁿ Sim'' (Hàn-jī: 郑森), āu--lâi [[Bêng-tiâu]] [[Tông-ông]] [[Liông-bú]] hông-tè sù-hō i sèⁿ "Chu", miâ hō-chòe "Sêng-kong", só·-í lâng mā chheng-hō· ì "Kok-Sìⁿ-iâ". Tēⁿ Sêng–kong sī [[Bêng-tiâu]] chòe-āu chi̍t-ê chú-tiuⁿ [[Hóan-Chheng-hok-Bêng]] ê koaⁿ-ôan, i kóaⁿ-chàu hit-tông-sî chiàm-niá [[Tâi-ôan]] ê "âng-mô·-hoan" ([[Hô-lân]] chhim-lo̍k-chiálâng), kàu-taⁿ, tī [[Hok-kiàn]], [[Tâi-ôan]] ê bîn-kan iu-gôan liû-thôan tio̍h chin-chōe iú-koan Tīⁿ Sêng-kong ê le̍k-sú kó·-chek kah sîn-kî ê thôan-soat. Tēⁿ-Sêng-kong kòe-sin liáu-āu, i-ê kin-sûi-chiá chiong i chòng tī [[Tâi-ôan]] [[Lo̍k-ní-mn̂g]]-káng ê hùn-kīn. Tēⁿ-Sêng-kong chāi-seⁿ ê sî-chūn, âng-mô·-hoan mā lóng kā i kiò-chò "Kok-Sìⁿ-iâ".
 
== Tīⁿ Sêng-kong ê chi̍t-sì-lâng ==
匿名使用者