"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q1153147, Q1193119 ê P585 kì-lio̍k
~ (Chiàu Q949317, Q962475, Q981327 ê P585 kì-lio̍k)
~ (Chiàu Q1153147, Q1193119 ê P585 kì-lio̍k)
{{TOC limit}}
== Sū-kiāⁿ ==
 
=== 1 goe̍h ===
{{main|2005 nî 1 goe̍h}}
* [[9 goe̍h 11 ji̍t]]: [[2005 nî Ji̍t-pún chóng soán-kí|Ji̍t-pún chóng soán-kí]].
* [[9 goe̍h 17 ji̍t]]: [[2005 nî Niú-se-lâng chóng soán-kí|Niú-se-lâng chóng soán-kí]].
* [[9 goe̍h 18 ji̍t]]: [[2005 nî Afghan gī-hōe soán-kí|Afghan gī-hōe soán-kí]].
* [[9 goe̍h 18 ji̍t]]: [[2005 nî Tek-kok liân-pang soán-kí|Tek-kok liân-pang soán-kí]].
* [[9 goe̍h 25 ji̍t]]: [[2005 nî Ò-mn̂g li̍p-hoat-koân soán-kí|Ò-mn̂g li̍p-hoat-koân soán-kí]].
* [[12 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok]] hoat-seng [[2005 nî Tanganyika Ô͘ tē-tāng|Tanganyika Ô͘ tē-tāng]].
* [[12 goe̍h 15 ji̍t]]: [[2005 nî 12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí|12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí]].
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
* [[2005 nî Liechtenstein gī-hōe soán-kí|Liechtenstein gī-hōe soán-kí]].
* [[2005 nî Chheⁿ-tē gī-hōe soán-kí|Chheⁿ-tē gī-hōe soán-kí]].
* [[2005 nî Cannes Tiān-iáⁿ Chiat|Cannes Tiān-iáⁿ Chiat]].
 
==Kòe-sin ==
* [[1 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Ko͘ Chín-hú]].