"Liân-ha̍p Ông-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Liân-ha̍p Ông-kok sī [[Europa Liân-bêng]] ê hōe-ôan kok-ka, m̄-koh bô iōng [[euro]], in ê hoè-pè sī [[Eng-pōng]].
 
Liân-ha̍p Ông-kok sī 1 ê [[ū hiàn-hoat ê ông-kok]]; i ê [[Kok-ka ê thâu-lâng|thâu-lâng]] sī [[Cha-bó͘ Ông]] [[Liân-ha̍p Ông-kok ê tē II ê Elizabeth]]; [[Siú-siòng]] ([[chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ]]) sī [[DavidTheresa CameronMay]]. Liân-ha̍p Ông-kok ê [[siú-to͘]] sī [[London]].
 
{{Au-chiu}}
匿名使用者