"Thiⁿ-khì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
 
{{Atmospheric sciences}}
{{Weather}}
'''Thiⁿ-khì''' (天氣) sī [[tāi-khì]] chōng-thài ê chi̍t chióng piáu-hiān; hoán-èng chhut tāi-khì sī léng ia̍h-sī sio, sī ta ia̍h-sī tâm, sī pêng-chēng ia̍h-sī jia̍t-kông téng-téng.<ref>Merriam-Webster Dictionary. [http://www.merriam-webster.com/dictionary/weather Weather.] Retrieved on 27 June 2008.</ref> Toā pō͘-hūn ê [[thiⁿ-khì hiān-siōng]] lóng hoat-seng tī [[pêng-liû-chân]] ē-kha ê [[tùi-liû-chân]].<ref>Glossary of Meteorology. [http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=hydrosphere&submit=Search Hydrosphere.] Retrieved on 27 June 2008.</ref><ref name="trop">Glossary of Meteorology. [http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse?s=t&p=51 Troposphere.] Retrieved on 27 June 2008.</ref> Thiⁿ-khì it-poaⁿ sī teh kóng ta̍k-kang ê [[un-tō͘]] kap [[kàng-chúi]] oa̍h-tāng, ah [[khì-hāu]] chiah sī teh kóng chi̍t toāⁿ tn̂g sî-kan lāi ê pêng-kin tāi-khì chōng-hóng.<ref>{{cite encyclopedia | title = Climate | encyclopedia = Glossary of Meteorology | publisher = [[American Meteorological Society]] | url = http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=climate1 | accessdate =14 May 2008 }}</ref>
 
6,138

次編輯