"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Colorado''' sī [[Bí-kok]] ê chi̍t-ê [[Chiu (Bí-kok)|chiu]]. I ê [[Bí-kok kok-chiu siú-hú ê lia̍t-toaⁿ|siú-hú]] sī [[Denver]], siāng-tōa ê siâⁿ-chhī mā-sī Denver. [[2000 nî]] ê sî, chôan-chiu ê [[jîn-kháu]] ū 4,301,261 lâng.
 
== Tē-lí ==
[[File:Mt._Elbert.jpg|thumb|Elbert Soaⁿ kap [[Turquoise Ô͘]].]]
 
Colorado ê pian-kài khí-sian sī kun-kù keng-tō͘ kap hūi-tō͘, hoān-ûi sī 37°N kap 41°N í-kip 102°03'W to 109°03'W chi kan.
 
Chiu lāi siāng koân ê soaⁿ sī [[Lake County (Colorado)|Lake Kūn]] ê [[Elbert Soaⁿ]], in oa-ná sī [[Rocky Soaⁿ-lêng]] tī Pak-bí ê chòe-ko-tiám, koân-tō͘ 4,401.2 m. Lēng-gōa, Colorado koh sī Bí-kok î-it goân-choân chhiau-kòe 1000 kong-chhioh koân ê chiu, i-ê chòe-kē-tiám sī óa tī [[Yuma Kūn]] kap [[Cheyenne Kūn]] chi kan ê [[Arikaree Hô]].
 
Colorado siat liáu 4-ê kok-ka kong-hn̂g, chiàm chiu lāi 37% ê thó͘-tē.
 
== Le̍k-sú ==
 
Kun-kù [[1930 nî Bí-kok Phó͘-cha]], Colorado jîn-khái tī hit-chūn chhiau-kòe 100 bān lâng.
 
== Tē-lí ==
[[File:Mt._Elbert.jpg|thumb|Elbert Soaⁿ kap [[Turquoise Ô͘]].]]
 
Colorado ê pian-kài khí-sian sī kun-kù keng-tō͘ kap hūi-tō͘, hoān-ûi sī 37°N kap 41°N í-kip 102°03'W to 109°03'W chi kan.
 
Chiu lāi siāng koân ê soaⁿ sī [[Lake County (Colorado)|Lake Kūn]] ê [[Elbert Soaⁿ]], in oa-ná sī [[Rocky Soaⁿ-lêng]] tī Pak-bí ê chòe-ko-tiám, koân-tō͘ 4,401.2 m. Lēng-gōa, Colorado koh sī Bí-kok î-it goân-choân chhiau-kòe 1000 kong-chhioh koân ê chiu, i-ê chòe-kē-tiám sī óa tī [[Yuma Kūn]] kap [[Cheyenne Kūn]] chi kan ê [[Arikaree Hô]].
 
Colorado siat liáu 4-ê kok-ka kong-hn̂g, chiàm chiu lāi 37% ê thó͘-tē.
 
== Jîn-kháu ==