"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Tē-lí ==
[[File:Mt._Elbert.jpg|thumb|left|Elbert Soaⁿ kap [[Turquoise Ô͘]].]]
 
Colorado ê pian-kài khí-sian sī kun-kù keng-tō͘ kap hūi-tō͘, hoān-ûi sī 37°N kap 41°N í-kip 102°03'W to 109°03'W chi kan.