"Au-chiu Liân-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Europa Liân-bêngAu-chiu Liân-bêng 並覆蓋原有重新導向)
[[File:EU Member states and Candidate countries map.svg|right|500px]]
 
'''EuropaAu-chiu Liân-bêng''' sī [[Europa]]Au-chiu]] ê [[kok-chè liân-ha̍p]], ū [[EuropaAu-chiu Liân-bêng#Hōe-ôan kok-ka|28 ê hōe-ôan kok-ka]], [[EuropaAu-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân|23 chióng]] [[koaⁿ-hong gí-giân]].
 
EuropaAu-chiu Liân-bêng ê khang-khòe chin chōe: chhin-chhiūⁿ kiōng-tông chhī-tiûⁿ, kōan-sòe liân-ha̍p, gîn-phiò ê thóng-it ([[euro]]: 19 ê hōe-ôan kok-ka ū iōng), kiōng-tông ê lông-gia̍p kap hî-gia̍p chèng-chhek téng-téng.
 
Liân-bêng ū 7 ê chú-iàu ki-kió: [[EuropaAu-chiu Gī-hōe]], [[EuropaAu-chiu Ko-hong-hōe]], [[EuropaAu-chiu Liân-bêng Pō͘-tiúⁿ Hōe-gī]], [[EuropaAu-chiu Liân-bêng Chip-hêng Úi-oân-hōe]], [[EuropaAu-chiu Liân-bêng Hoat-īⁿ]], [[EuropaAu-chiu Tiong-iong Gîn-hâng]], kap [[EuropaAu-chiu Sín-kè Īⁿ]].
 
== Hōe-ôan kok-ka ==
 
== Siong-koan ê bûn-chiuⁿ ==
* [[EuropaAu-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân]]
* [[Hui-chiu Cho͘-ha̍p]]
== Gōa-pō͘ liân-kiat ==
{{commons|European Union|EuropaAu-chiu Liân-bêng}}
* [http://www.europedia.moussis.eu Europedia: Guide to European policies and legislation]
 
[[Category:EuropaAu-chiu Liân-bêng]]
6,621

次編輯