"Seng-chō" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
thumb|right|200px|Seng-chō '''Seng-chō''' (星座), tī thian-bûn-ha̍k lāi-bīn, sī chí thiⁿ-téng sio-oá ê c... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
Kin-á-ji̍t thian-bûn-ha̍k chiong thiⁿ-téng ê chheⁿ pun chò 88 seng-chō.
 
==Seng-chō lia̍t-toaⁿ==
*[[Andromeda-chō]] (Sian-lú-chō)
*[[It-kak-siù-chō]] (Kî-lîn-chō)
*[[Siā-chhiú-chō]] (Jîn-má-chō)
*[[Hái-thûn-chō]]
*[[Indus-chō]]
*[[Siang-hî-chō]] (Hî-á-chō)
*[[Thian-thò͘-chō]] (Thò͘-á-chō)
*[[Bo̍k-hu-chō]]
*[[Hái-choâ-chō]] (Tn̂g-choâ-chō)
*[[Eridanus-chō]] (Pho-kang-chō)
*[[Kim-gû-chō]] (Bó͘-gû-chō)
*[[Toā-káu-chō]] (Toā-khián-chō)
*[[Chhâi-lông-chō]] (Lông-chō)
*[[Toā-hîm-chō]]
*[[It-lú-chō]] (Sek-lú-chō)
*[[Bó͘-iûⁿ-chō]]
*[[Orion-chō]] (La̍h-hō͘-chō)
*[[Oē-kà-chō]] (Hoē-kà-chō)
*[[Cassiopeia-chō]] (Sian-hiō-chō)
*[[Kî-hî-chō]] (Kiàm-hî-chō)
*[[Hōe-á-chō]]
*[[Hiō-hoat-chō]] (Thâu-hoat-chō)
*[[Kim-chîⁿ-ku-chō]] (Chamaeleon-chō)
*[[O͘-ah-chō]] (Corvus-chō)
*[[Hông-koan-chō]] (Koan-chō, Pak-bián-chō)
*[[Tucana-chō]] (Toā-chhùi-chiáu-chō, Tō͘-koan-chō)
*[[Gū-chiá-chō]] (Gū-hu-chō)
*[[Tn̂g-ām-lo̍k-chō]] (Kî-lîn-chō, Lo̍k-pà-chō)
*[[Khóng-chhiok-chō]]
*[[Keng-hî-chō]] (Keng-chō)
*[[Cepheus-chō]] (Sian-ông-chō)
*[[Centaurus-chō]] (Poàn-jîn-má-chō)
*[[Hián-bî-kiàⁿ-chō]]
*[[Káu-á-chō]] (Sió-khián-chō)
*[[Bé-á-chō]] (Sió-bé-chō)
*[[Hô͘-lî-chō]]
*[[Hîm-á-chō]] (Sió-hîm-chō)
*[[Sió-sai-chō]]
*[[Crater-chō]] (Poe-á-chō, Kū-chiok-chō)
*[[Thian-khîm-chō]] (Khîm-chō)
*[[Îⁿ-kui-chō]]
*[[Thian-toâⁿ-chō]] (Chè-toâⁿ-chō)
*[[Giat-á-chō]] (Thian-giat-chō)
*[[Saⁿ-kak-chō]]
*[[Sai-á-chō]] (Sai-chō)
*[[Chhioh-á-chō]] (Kú-chhioh-chō)
*[[Tún-pâi-chō]] (Tún-chō)
*[[Chha̍k-á-chō]] (Tiau-kū-chō)
*[[Gio̍k-hu-chō]] (Tiau-khek-sek-chō)
*[[Thian-ho̍h-chō]] (Ho̍h-chō)
*[[Mensa-chō]] (San-àn-chō)
*[[Thian-pêng-chō]]
*[[Tō͘-tēng-chō]] (Giat-hó͘-chō)
*[[Sî-cheng-chō]] (Sî-kè-chō)
*[[Poe-hî-chō]]
*[[Chûn-boé-chō]]
*[[Hô͘-sîn-chō]]
*[[Thian-ngô͘-chō]] (Pe̍h-chiáu-chō)
*[[Pat-hun-gî-chō]] (Lâm-ke̍k-chō)
*[[Hún-chiáu-chō]] (Khiu-chō, Thian-kap-chō)
*[[Hong-chiáu-chō]] (Ke̍k-lo̍k-chiáu-chō, Thian-ìⁿ-chō, Ìⁿ-á-chō)
*[[Siang-seⁿ-chō]]
*[[Pegasus-chō]] (Poe-má-chō)
*[[Serpens-chō]] (Choâ-chō, Kū-choâ-chō)
*[[Ophiuchus-chō]] (Choâ-hu-chō)
*[[Hercules-chō]] (Bú-sian-chō)
*[[Perseus-chō]] (Eng-sian-chō)
*[[Chûn-phâng-chō]] (Phâng-chō)
*[[Tiàu-kiàⁿ-chō]] (Bōng-oán-kiàⁿ-chō)
*[[Hōng-hông-chō]]
*[[Pâi-khì-tâng-chō]] (Antlia-chō)
*[[Chúi-pân-chō]]
*[[Chúi-choâ-chō]]
*[[Lâm-si̍p-jī-chō]] (Crux-chō)
*[[Lâm-hî-chō]]
*[[Lâm-koan-chō]] (Lâm-bián-chō)
*[[Lâm-saⁿ-kak-chō]]
*[[Thian-chìⁿ-chō]] (Chìⁿ-chō, Sí-chō)
*[[Soaⁿ-iûⁿ-chō]]
*[[Soaⁿ-niau-chō]]
*[[Lô-keⁿ-chō]] (Lô-poâⁿ-chō)
*[[Thian-lêng-chō]] (Lêng-chō)
*[[Liông-kut-chō]] (Chûn-toé-chō)
*[[La̍h-káu-chō]]
*[[Reticulum-chō]] (Bāng-kó͘-chō)
*[[Thian-lô͘-chō]]
*[[Lio̍k-hun-gî-chō]]
*[[Thian-eng-chō]] (Eng-á-chō)
 
[[Category:Seng-chō]]
匿名使用者