"Wikipedia:I-ha̍k bián-chek seng-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
({{Disclaimer-header}} <center> '''Chù-ì: che sī chi̍t hūn pī thê-gī ê chhó-gí chhò͘-sû''' </center> <div style="text-align: center; font-size: x-large;... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Chhiáⁿ chù-ì: Wiki bô thê-kiong i-ha̍k kiàn-gī. Wikipedia hām Wikimedia ê kî-thaⁿ kang-sū lāi ê lōe-iông bōe-sái pī kái-soeh chò chhì-tô͘ thê-kiong jīm-hô ū-koan i-ha̍k hong-bīn ê ì-kiàn.'''
 
tongTong-jiân, gún kó͘-lē lín tī [[CC-BY-SA 3.0]] hia̍p-gī kap [[GNU chū-iû bûn-tóng hí-khó-chèng]] hā kè-sio̍k kòng-hiàn ū-koan [[i-ha̍k]] kap [[kiān-khong]] hong-bīn ê bûn-chiuⁿ.
 
[[Category:Wikipedia]]
11,925

次編輯