"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
(Pài-thok, tī bûn-chiuⁿ sī siá 'sū-sı̍t' ê mı̍h, sī Wikipedia e bo̍k-te̍k; ì-kiàn hoat-piáu m̄-sī chú-iàu ê bo̍k-te̍k, chhiáⁿ hoat-piáu tī pat-ūi; nā it-tēng ài tī chia hoat-piáu, chhiáⁿ siá tī thó-lūn)
~
Chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia kap Wikipedia! Chhiáⁿ siá khah-chōe bûn-chiuⁿ, iā-sī kā bûn-chiuⁿ kái kah khah hó--leh! -- [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 13:49, 16 Jul 2004 (UTC)
 
Pài-thok, tī bûn-chiuⁿ sī siá 'sū-sı̍t' ê mı̍h, sī Wikipedia e ê bo̍k-te̍k; ì-kiàn hoat-piáu m̄-sī chú-iàu ê bo̍k-te̍k, chhiáⁿ hoat-piáu tī pat-ūi; nā it-tēng ài tī chia hoat-piáu, chhiáⁿ siá tī thó-lūn ia̍h (talk). -- [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 13:55, 16 Jul 2004 (UTC)