"Hàn-gú-cho̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
(透過翻譯頁面 "汉语族" 建立)
 
'''Hàn-gú-cho̍k '''sī Hàn Chōng gú-hē tiong ê chi̍t ki. Koan-î i só͘ pau-hâm ê [[Giân-gú|giân-gú]] chióng-lūi, tī giân-gú ha̍k-kài chú-iàu ū nn̄g phài bô-kāng ê koan-tiám. Chi̍t phài jīn-ûi Hàn-gú-cho̍k chí-ū [[Hàn-gí|Hàn-gú]] chi̍t chióng giân-gú; lēng-goā chi̍t phài jīn-ûi Hàn-gú-cho̍k pau-hâm [[Hàn-gí Koaⁿ-oē|Koaⁿ-ōe]], [[Kàm-gí|Kàm-gú]], [[Bân-gí|Bân-gú]], [[Oa̍t-gí (Kńg-tang-oē)|Oa̍t-gú]], [[Kheh-ka-gí|Kheh-ka-gú]], [[Ngô͘-gí|Ngô͘-gú]], [[Siong-gí|Siong-gú]] téng 7-toā giân-gú, koh ka-siōng Bân-gú lōe-pō͘ bô-hoat-tō͘ hō͘-siong kau-tâm, só͘-í Bân-gú si̍t-chè-siōng sī chi̍t lūi giân-gú, tī giân-gú-ha̍k siōng ê kui-sio̍k eng-kai sī Bân-gú gú-kûn; i ē-kha ê [[Bân-lâm-gú|Bân-lâm-gú]], [[Bân-tang-gí|Bân-tang-gú]], [[Bân-pak-gí|Bân-pak-gú]], [[Bân-tiong-gí|Bân-tiong-gú]] kap [[Phô͘-sian-gú|Phô͘-sian-gú]] tō lóng sī tan-it giân-gú. Thâu chi̍t ê koan-tiám kā Kàm-gú, Bân-gú, Oa̍t-gú, Ngô͘-gú, Koaⁿ-ōe, Chìn-gú, Siong-gú, Kheh-ka-gú tòng-chò sī Hàn-gú ê hong-giân; āu-piah hit khoán koan-tiám jīn-ûi Hàn-gú-cho̍k pau-hâm liáu kúi-nā ê hō͘-siong koan-liân ê kok-chū to̍k-li̍p ê chhin-sio̍k giân-gú.
 
== 参考文献 ==
{{Reflist}}
[[Lūi-pia̍t:Hàn-gú-cho̍k]]
[[Lūi-pia̍t:Hàn-Chōng gí-hē]]
11,927

次編輯